ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO 

DLA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Urząd Gminy w Szudziałowie informuje, że od 05.11.2019r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy o numerze:

  BS Sokółka 54 8093 0000 0020 0107 2000 0280

Aktualności


06.11.2019


05.11.2019


24.10.2019

Szanowni Państwo

W najbliższy weekend żołnierze 1 Podlaskiej Brygady OT będą szkolić się w terenie „rzeczywistym” w czterech powiatach:

 • sokólskim – w Miszkiennikach Wielkich (gm. Szudziałowo) z wykorzystaniem środków pozoracji pola walki,
 • łomżyńskim,
 • hajnowskim,
 • zambrowskim.

 

Będę wdzięczny za zamieszczenie poniższego komunikatu na stronach internetowych oraz, w miarę możliwości, na profilach w mediach społecznościowych Państwa urzędów.


23.10.2019


16.10.2019

 Wójt Gminy Szudziałowo informuje, że zgodnie z zawartą umową z dnia 18 lipca 2019 roku pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Szudziałowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości     25 000 zł. na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zostały zrealizowane zakupy.

Za otrzymane środki finansowe zakupiono:
1. Prądownice turbo – 2szt.
2. Ubrania specjalne do działań ratowniczo-gaśniczych – 2 kpl.
3. Kombinezon ochronny pszczelarski – 2 kpl.
4. Wykrywacz wielogazowy – 1 szt.
5. Radiotelefon cyfrowy – 2 szt.
6. Hełm strażacki – 12 szt.
7. Inżektor głębinowy – 1 szt.
02.10.2019


01.10.2019


25.09.2019


12.09.2019


09.09.2019


28.08.2019


31.07.2019

karta zgłoszenia.pdf
miejscowości objęte konkursem.pdf
regulamin konkursu.pdf

25.07.2019


23.07.2019


17.07.2019


10.07.2019


09.07.2019


03.07.2019


01.07.2019


18.06.2019

OGŁOSZENIE

Podlaska Izba Rolnicza informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła wybory do rad powiatowych izb rolniczych na dzień

28 lipca 2019 r

Głosowanie będzie się odbywać w godz. 8.00 - 18.00

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczych znajduje się w Urzędzie Gminy Szudziałowo

Dokładne informacje w pliku do pobrania


Wybory do Izb Rolniczych.pdf

12.06.2019


03.06.2019

OGŁOSZENIE O WYBORACH ŁAWNIKA

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ławnika.pdf

31.05.2019


28.05.2019

Fundacja SFL ogłasza, że termin naboru wniosków na program Działaj Lokalnie zostaje przesunięty do 28.05.2019 (wtorek). Serdecznie zapraszamy do udziału . 

--

Pozdrawiam,

Maria Talarczyk


27.05.2019


17.05.2019

Ogłoszenie o ponownym otwarciu konkursu ofert na wybór operatora w ramach regrantingu na realizację w formie wsparcia zadań Gminy Szudziałowo w 2019 r


16.05.2019


14.05.2019


09.05.2019

regulamin konkursu 2019.doc
oswiadczenie_zabytek.doc
druk zgłoszenia (1).doc

07.05.2019


18.04.2019


17.04.2019

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA OBSZARZE POWIATU SOKÓLSKIEGO

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA OBSZARZE POWIATU SOKÓLSKIEGO 

 PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294).

2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
   (Dz. U. poz. 2492). 

 PODMIOTY UPRAWNIONE DO NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

 SPOSÓB WYKAZANIA PRZEZ OSOBY FIZYCZNE UPRAWNIEŃ DO UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Osoba fizyczna, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (w załączeniu oświadczenie). Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest Starosta Sokólski (w załączeniu informacja na temat przetwarzania danych osobowych).  

 SPOSÓB ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Osobie uprawnionej udziela się nieodpłatnej pomocy prawnej osobiście w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, z wyłączeniem użycia środków porozumiewania się na odległość.  

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 ZAKRES NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na    niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 

 SPOSÓB UMAWIANIA TERMINU WIZYTY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Sokólskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty tylko i wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem telefonu:  85 711 08 33. 

 Umawianie terminu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej odbywa się:

1) telefonicznie pod nr: 85 711 08 33,

2) drogą elektroniczną pod adresem e-mail: agnieszka.gres@sokolka-powiat.pl 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobietom w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością. 

 UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ OSOBOM ZE ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ, KTÓRE NIE MOGĄ STAWIĆ SIĘ
W PUNKCIE OSOBIŚCIE, ORAZ OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM TRUDNOŚCI
W KOMUNIKOWANIU SIĘ, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA
19 SIERPNIA 2011 R. O JĘZYKU MIGOWYM I INNYCH ŚRODKACH KOMUNIKOWANIA SIĘ (DZ. U. Z 2017 R. POZ. 1824)

Zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia
19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 

Osobom, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, również poprzez:

1) zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności
w komunikowaniu się lub

2) w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub

3) za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 

 Umawianie terminu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się o których mowa
w art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej odbywa się:

1) telefonicznie pod nr: 85 711 08 33,

2) drogą elektroniczną pod adresem e-mail: agnieszka.gres@sokolka-powiat.pl 

 Osoby, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległośćpod numerem telefonu:  85 711 08 33 lub adresem e-mail: agnieszka.gres@sokolka-powiat.pl, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają Staroście Sokólskiemu, w formie papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka lub elektronicznej: agnieszka.gres@sokolka-powiat.pl, oświadczenie, że nie jest
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawne (w załączeniu), wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od Starosty Sokólskiego drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią
w umówionym terminie. 

 PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA OBSZARZE POWIATU SOKÓLSKIEGO

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się w następujących punktach:

1)  w Sokółce – w Starostwie Powiatowym w Sokółce, pok. nr 21,
      ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka,

2)  w Dąbrowie Białostockiej – w internacie Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej,
      ul. 1000 – lecia P.P. 24, 16-200 Dąbrowa Białostocka,

3)  w Suchowoli – w Przychodni Rejonowej w Suchowoli, ul. Goniądzka 21,
      16-150 Suchowola.

 

 Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana:

1) w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 9:00 – 13:00,

2) we wtorki i czwartki w godzinach 13:00 – 17:00.

 

W dni wolne od pracy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej będą zamknięte.


11.04.2019

ZARZĄDZENIE NR 31.2019 WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO z dnia 10 kwietnia 2019 roku 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w formie wsparcia zadań Gminy Szudziałowo w 2019 roku.


Zarzadzenie nr.31.2019.pdf


22.03.2019


21.03.2019

karta_zgłoszeniowa_konkursu_Polska_Wieś.pdf
regulamin_konkursu_Polska_Wieś_XI.pdf

11.03.201904.03.2019

Zarządzenie 19.2019 Wójta Gminy Szudziałowo w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego.


14.02.2019
06.02.2019


01.02.2019


29.01.2019


09.01.2019


07.01.2019

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA


04.01.2019


14.12.2018

Formularz_zgloszeniowy 18.12.2018.pdf
Formularz_zgloszeniowy 18.12.2018.doc

11.12.2018


07.12.2018

 Urząd Gminy informuje, że została zrealizowana umowa zawarta pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości (dysponentem Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości) a Gminą Szudziałowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej, w ramach której jednostki ochotniczych straży pożarnych   z terenu Gminy Szudziałowo otrzymały wyposażenie i urządzenia ratownictwa. Gmina Szudziałowo z Funduszu Sprawiedliwości otrzymała 55 743,93 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Szudziałowie otrzymała: latarkę szperacz z ładowarką, sprzęt do oznakowania terenu akcji oraz Parawan ochronny z napisem „Straż”.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zubrzycy Wielkiej otrzymała: agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych, rozpieracz ramieniowy z zestawem łańcuchów, hydrauliczne nożyce do cięcia, zestaw węży hydraulicznych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchlesiu otrzymała: przenośny zestaw oświetleniowy.

 


06.12.2018


03.12.2018


28.11.2018


26.11.2018


15.11.2018


13.11.2018


02.11.2018


30.10.2018

W dniu 12 października 2018 roku odbył się odbiór techniczny zadania pt.: „Przebudowa drogi powiatowej 1275B Ostrówek – Pierożki na długości 223 m, Gmina Szudziałowo.” w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie realizowane było wspólnie przez Gminę Szudziałowo oraz Powiat Sokólski. Całkowity koszt zadania to kwota 183 455,73 zł, środki pozyskane za pośrednictwem LGD Szlak Tatarski 57 316 zł, Gmina Szudziałowo 63 070,73 zł, Powiat Sokólski   63 069 zł.


26.10.2018


24.10.2018


16.10.2018


09.10.2018

Formularz_zgloszeniowy-12.10.2018.pdf
Formularz_zgloszeniowy-11.10.2018.pdf

01.10.2018


04.09.2018

SPOTKANIE INFORMACYJNE W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO

„CZYSTE POWIETRZE”

 

  W związku z wdrażaniem Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje, iż 6 września 2018 r. w Gminnym Ośrodku Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, na którym pracownicy Funduszu przybliżą założenia Programu oraz procedurę składania wniosków.


20.08.2018

 Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w województwie podlaskim oraz Prosperita – spółka Podlaskiej Izby Rolniczej serdecznie zapraszają wszystkich aktywnych mieszkańców obszarów wiejskich do udziału w  IV edycji „Olimpiady Aktywności Wiejskiej”. Jednym z celów konkursu jest uhonorowanie działaczy małych społeczności wiejskich zaangażowanych w podejmowanie wspólnych inicjatyw w województwie podlaskim.

 Konkurs ma charakter otwarty i obejmuje inicjatywy przeprowadzone w okresie
od 01.10.2017 r. do 31.08.2018 r. Laureaci poprzednich edycji mogą wziąć udział w Konkursie, pod warunkiem zgłoszenia innej inicjatywy niż w latach poprzednich.

 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie formularza zgłoszeniowego
w terminie do 07.09.2018 r. na adres: Prosperita Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 57 Porosły, 16-070 Choroszcz (z dopiskiem Konkurs „Olimpiada Aktywności Wiejskiej”) bądź mailowo na adres olimpiada_2018@wp.pl.

 Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe i szczegółowe informacje o zasadach zamieszczone są na stronach internetowych Wrota Podlasia, KSOW oraz Podlaskiej Izby Rolniczej.

 Laureatom Konkursu zostaną przyznane nagrody pieniężne. Nagrody przyznawane są na cele związane z zaspokajaniem potrzeb społeczności, w której realizowane były inicjatywy Konkursowe. Wysokość nagród pieniężnych przewidzianych w tegorocznej edycji wynosi łącznie 14 000,00 zł, jednakże Organizator dopuszcza jej zmianę.

Informacji o konkursie udzielają Pani Justyna Kaliszewicz tel. 85 676 08 62 oraz
Pani Joanna Raś tel. 501315978.

Bezpośredni link:  http://podlaskie.ksow.pl/news/entry/13466-serdecznie-zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-o.html

A_formularz_zgloszeniowy_IV_edycja.doc
B_sprawozdanie_z_działań.doc
C_opis_kryteria_oceny_IV_edycja.doc
Regulamin_IV_edycja.doc

16.08.2018Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Oddział Regionalny w Białymstoku

serdecznie zaprasza

wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życia oraz prowadzą produkcyjną działalność rolniczą w zakresie produkcji

zwierzęcej (bydło mleczne) do wzięcia udziału

w VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu dla rolników

– producentów mleka:

„Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”.

Zadaniem konkursowym jest rozwiązanie testu oraz przesłanie lub dostarczenie osobiście arkusza odpowiedzi do 17 sierpnia 2018 roku do najbliższej Placówki Terenowej lub Oddziału Regionalnego na adres:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Oddział Regionalny w Białymstoku

ul. Legionowa 18

15-099 Białystok

z dopiskiem :Konkurs”

(Adresy Placówek Terenowych KRUS znajdują się na stronie internetowej www.krus.gov.pl)

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe

Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 9 września 2018 roku

podczas Podlaskiego Dnia Kukurydzy w PODR w Szepietowie.

Regulamin, pytania konkursowe wraz z arkuszem dostępne są także

w czerwcowym wydaniu „Wiadomości Rolniczych” oraz

w Placówkach Terenowych i Oddziale Regionalnym KRUS

w Białymstoku.


01.08.2018


31.07.2018

Formularz zgłoszeniowy 2018.pdf

12.07.2018


08.07.2018


28.06.2018


26.06.2018

termomodernizacja dla MSP - informacje.docx

20.06.2018


14.06.2018


08.06.2018


06.06.2018


28.05.2018


18.05.2018


15.05.2018


 W związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

 Zgłoszenie do ubezpieczeń w KRUS pomocnika oraz opłacenie za niego składek zapewni pomocnikowi:

     prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach,

     dostęp do ochrony zdrowia w okresie wykonywania umowy o pomocy przy zbiorach.

 Kto może być pomocnikiem rolnika?

 Pomocnik to pełnoletnia osoba świadcząca odpłatnie pomoc rolnikowi przy zbiorach chmielu, owoców i warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach.

 Pomocnikiem może być :

   obywatel Polski,

   cudzoziemiec uprawniony do wykonywania pracy na terenie Polski czy też zwolniony na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

 Umowa o pomocy przy zbiorach

 Umowa o pomocy przy zbiorach powinna być zawarta na piśmie przed rozpoczęciem świadczenia pomocy. Powinna określać miejsce świadczenia pomocy, okres wykonywania pomocy oraz jej zakres.

 Pomoc przy zbiorach obejmuje następujące czynności:

 1)   zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich,

 2)   usuwanie zbędnych części roślin,

 3)   klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich, lub wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie wymienionych zbiorów do transportu, przechowywania lub sprzedaży lub związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.

 Wykaz produktów rolnych, przy zbiorze których pomoc świadczona przez pomocnika może być wykonywana na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach dostępny będzie na stronie internetowej KRUS pod adresem: www.krus.gov.pl.

 Łączny czas świadczenia przez pomocnika pomocy na podstawie zawartych umów (jednej lub kilku, z jednym lub kilkoma rolnikami) nie może przekroczyć 180 dni w danym roku kalendarzowym. Przed zawarciem umowy rolnik powinien uzyskać od pomocnika oświadczenie o liczbie dni świadczenia pomocy, w danym roku kalendarzowym, na podstawie umów zawartych z innymi rolnikami.

 

 Zakres obowiązkowych ubezpieczeń pomocnika rolnika w KRUS i wysokość składek na te ubezpieczenia:

 1.    Ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w zakresie ograniczonym do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej.

Obowiązek ubezpieczenia pomocnika rolnika powstaje od dnia oznaczonego w umowie o pomocy przy zbiorach jako dzień rozpoczęcia świadczenia pomocy, a jeśli taki dzień nie zostanie wskazany obowiązek ubezpieczenia powstaje od dnia zawarcia umowy, a ustaje od dnia następującego po dniu, w którym pomocnik zaprzestał świadczenia pomocy wykonywanej na podstawie zawartej umowy z rolnikiem.

 2.    Ubezpieczenie zdrowotne

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego pomocnika rolnika powstaje od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia w trybie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, a ustaje z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pomocy przy zbiorach.

 Ważne

 Przepisy nie dają możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pomocnika.

 Szczegółowy sposób ustalania wymiaru składki dziennej na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz tabela z wyliczoną wysokością składek dziennych oraz wysokością składki na bezpieczenie zdrowotne w danym miesiącu dostępna jest na stronie internetowej KRUS.

 Termin płatności składek

 Składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz na ubezpieczenie zdrowotne za pomocnika rolnika, za dany miesiąc, rolnik zobowiązany jest opłacić w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.

 

 UWAGA

 Rolnik jest zobowiązany zgłosić pomocnika do ubezpieczeń w KRUS w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach, lecz nie później niż przed upływem okresu na który zawarta została ta umowa.

 Rolnik jest zobowiązany do samodzielnego wyliczenia składek i ich terminowego opłacenia, bez wezwania ze strony KRUS.

 Zgłoszenie pomocnika do ubezpieczeń dokonuje się na opracowanych przez KRUS formularzach zgłoszeniowych, dostępnych na stronie internetowej Kasy oraz w jednostkach organizacyjnych KRUS.

 Formularz zgłoszeniowy można złożyć w KRUS osobiście, przesłać do KRUS za pośrednictwem operatora pocztowego, a także za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

 

 Ulotka - informacja o obejmowaniu ubezpieczeniami pomocnika rolnika

 Załącznik do ulotki - schemat procedury zgłaszania

 Wysokość składek na ubezpieczenie pomocnika

 Formularz zgłoszenia

 Załącznik do formularza zgłoszenia

 Zasady podlegania przez pomocników rolnika ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu

 Wykaz produktów rolnych, przy zbiorze których świadczona przez pomocnika pomoc może być wykonywana na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach

 - Aktualne informacje

 

 Szczegółowe informacje w zakresie obejmowania ubezpieczeniami w KRUS pomocnika rolnika dostępne są na stronie internetowej Kasy. Wyjaśnień w tym zakresie  udzielają również jednostki organizacyjne KRUS właściwe dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego,
w którym pomocnik świadczy pomoc. Baza teleadresowa jednostek dostępna jest na stronie internetowej KRUS.

 

 

--------------------------------------------

Urząd Gminy Szudziałowo

ul. Bankowa 1

16-113 Szudziałowo

tel. +48 85 722 14 04

fax. + 48 85 722 14 41


15.05.2018

Podział Gminy Szudziałowo na okręgi wyborcze dokonany przez Komisarza Wyborczego.pdf

15.05.2018


12.05.2018

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego

 Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
Wniosek składa osoba ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia. W przypadku niemożności złożenia wniosku w siedzibie organu gminy spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością wnioskodawca powiadamia organ gminy w celu przyjęcia wniosku w miejscu pobytu tej osoby po uprzednim umówieniu się na konkretny termin. Odbioru dowodu złożonego w tym trybie może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.
Wniosek w formie pisemnej składa się w siedzibie dowolnego organu gminy. Wniosek w formie elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP należy złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP (epuap.gov.pl).

 Kogo dotyczy Osoby fizyczne Czas realizacji 30 dni od daty złożenia wniosku Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • 1 kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy zwłaszcza źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy z zamkniętymi ustami,
 • fotografia dołączana do wniosku w formie pisemnej powinna zostać wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
 • do wniosku składanego w formie elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5MB
 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku,
 • osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ja w nakryciu głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej
 • w uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została załączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami,
 • na żądanie organu, do wniosku należy załączyć poświadczenie obywatelstwa polskiego (wydane przez Urząd Wojewódzki) lub skrócony polski akt urodzenia albo skrócony polski akt małżeństwa

Opłaty Brak
Tryb odwoławczy W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. , Nr 167 , poz. 1131 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. (Dz. U. z 2015 r. , poz. 212 )

 Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

 

 Urząd Gminy w Szudziałowie

 ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo

 Telefon 85 7221404

 Fax 85 7221441

 

 Miejsce przyjmowania dokumentów

 Urząd Gminy Szudziałowo, pokój Nr 8.

 Godziny przyjmowania dokumentów

 Poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30

 Sobota, niedziela – nieczynne

 

 Wniosek o wydanie dowodu osobistego znajduje się w plikach do pobrania.


04.05.2018


18.04.2018

Wiosna na start. Targi Ogrodnicze i Targi Pszczelarskie w Szepietowie już wkrótce

 

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na Wiosenne Targi Ogrodnicze Targi Pszczelarskie, które odbędą się 21-22 kwietnia 2018 roku. Nasze Targi są idealną okazją do wiosennych zakupów ogrodniczych i sadowniczych na najbliższy sezon. Będzie możliwość zapoznania się z ofertami wielu wystawców, porównaniu cen i jakości produktów przez nich oferowanych oraz odmian roślin, które nas interesują.

Wszyscy pszczelarze i osoby interesujące się tą profesją również znajdą wiele ciekawych dla siebie rzeczy. Przede wszystkim będzie możliwość zakupu różnego rodzaju miodów i akcesoriów pszczelarskich.

Nie zawiodą się Ci, którzy nastawią się na zdobycie dodatkowej wiedzy. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie przygotował szereg wykładów o chowie królików i pszczół oraz o ogrodach terapeutycznych.

Bardzo ciekawym punktem targów będzie wystawa królików, gdzie będzie można podziwiać najpiękniejsze okazy tych puchatych zwierząt. Przewidziane są również konkursy z nagrodami.

Spotkajmy się w Szepietowie w ten wiosenny weekend.

Program Wiosennych Targów Ogrodniczych
i Targów Pszczelarskich

 

Sobota 21 kwietnia 2018 r.

9.00     Konferencja: Nowoczesny chów królików - prof. dr hab. Paweł           Bielański, Instytut Zootechniki – PIB w Krakowie (budynek główny, sala nr 4)

10.00     Otwarcie targów – Adam Niebrzydowski, Dyrektor PODR Szepietowo

10.30    Otwarcie stacji meteorologicznej - prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, IUNG - PIB w Puławach

13.00   Praktyczny pokaz oceny królików – Tadeusz Kwiatkowski, Grzegorz Otulakowski – Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie (tereny wystawowe, ring główny)

 

Niedziela 22 kwietnia 2018 r.

10.00   Wykład: Przydatność ula korpusowego we współczesnej gospodarce pasiecznej – dr hab. Krzysztof Olszewski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (ośrodek szkoleniowy)

11.00   Wykład: Zakładanie ogrodu terapeutycznego – Izabela Targ, PODR Szepietowo (budynek główny, sala nr 4)

12.30   Rozstrzygnięcie konkursów (tereny wystawowe)

            Hit Targów, Najatrakcyjniejsze stoisko, Najbogatsza oferta i Najlepszy produkt pszczelarski

 

W PROGRAMIE RÓWNIEŻ

-       Wystawa królików

-       Doradztwo rolnicze

-       Produkty regionalne i ekologiczne

-       Bogata oferta targowa

-       Konkurs: „Dziecko bezpieczne na wsi” (namiot PODR);

-       Konkurs: „Zgadnij co to za roślina?” (sobota, namiot PODR)

8.00 – 16.00 Zwiedzanie stoisk wystawienniczych


05.04.2018


23.03.2018

Młodzieżowe Centrum Kariery
w Łapach zaprasza na

bezpłatne kursy zawodowe

 

- Magazynier z obsługą wózka jezdniowego

- Spawacz metodą TIG

- Kasjer - sprzedawca 

Osoby, zainteresowane udziałem w kursie, powinny spełniać następujące kryteria:

·         wiek 18-25 lat,

·         nieuczące się w systemie dziennym i niepracujące,

·         nieposiadające wykształcenia wyższego.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenia:

·         Magazynier z obsługą wózka jezdniowego po zdanym egzaminie przed Urzędem Dozoru Technicznego otrzyma uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

·         Spawacz metodą TIG po zdanym egzaminie przed komisją Instytutu Spawalnictwa otrzyma książeczkę spawacza i Certyfikat Europejskiego Spawacza wydawany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.


Kursy są całkowicie BEZPŁATNE!

 

Liczba miejsc ograniczona!

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do:

Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Łapach

ul. Jana Matejki 19, 18-100 Łapy

tel. 85 814 23 33


19.03.2018


14.03.2018

I N F O R M A C J A 

DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW, NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ DO ZWALCZANIA

WŚCIEKLIZNY U LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

w akcji wiosennej 2018 roku


   Celem skutecznego zwalczania wścieklizny - zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką przeciwko      wściekliźnie u lisów wolno żyjących – metodą zrzutów z samolotów,

 - w planowanym terminie:

od 7 kwietnia do 14 kwietnia 2018 r.

 • zrzucane przynęty mają kształt stożkowych krążków, koloru brunatnego, o średnicy ok. 4 cm ; grubości ok. 1,5 cm, oraz zawierają wewnątrz zatopiony plastikowy pojemnik z płynną szczepionką,
 • zrzutem objęte będą kompleksy leśne, pola, łąki, itp, z pominięciem obszarów zabudowanych, rzek i zbiorników wodnych,
 • prosimy nie dotykać i nie niszczyć przynęt - przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisy,
 • szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących,
 • dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania się szczepionki znajdującej się wewnątrz przynęty na błony śluzowe względnie na uszkodzony naskórek człowieka - należy miejsca te dokładnie przemyć wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza med.,
 • po wyłożeniu przynęt, przez okres 2 tygodni należy ograniczyć przemieszczania się zwierząt domowych - trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu.

DZIĘKUJEMY ZA POMOC W SKUTECZNYM PRZEPROWADZENIU AKCJI ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY


Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii13.03.2018


13.03.2018

ZARZĄDZENIE NR 213.2018

WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO z dnia 12 marca 2018 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w formie wsparcia zadań Gminy Szudziałowo w 2018 r.


07.03.2018

Rolniku skorzystaj z rehabilitacji leczniczej w KRUS

 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi rehabilitację leczniczą dla rolników, której głównym celem jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie stopnia upośledzenia zdolności do pracy. Rehabilitacja realizowana jest w formie 21-dniowych turnusów, w ścisłym powiązaniu z prowadzonym leczeniem chorego, w optymalnym ze względu na wskazania medyczne czasie, zakresie i miejscu.
Jakie warunki musi spełniać osoba kierowana na rehabilitację?
Na rehabilitację leczniczą może być skierowana osoba, która spełnia jeden z następujących warunków:
 - podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
 - podlega ubezpieczeniu na wniosek w pełnym zakresie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą,
 - ma ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, o ile zachowała zdolność do samodzielnej egzystencji.
Kto kieruje pacjenta na rehabilitację leczniczą?
Wniosek o skierowanie pacjenta na rehabilitację leczniczą może wystawić lekarz rzeczoznawca. KRUS podczas badania pacjenta ubiegającego się o rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy lub o przedłużony zasiłek chorobowy oraz każdy lekarz rodzinny, lekarze specjaliści, lekarze oddziałów szpitalnych, pod których opieką znajduje się pacjent. Wniosek jest dostępny u lekarzy prowadzących leczenie, w Placówkach Terenowych KRUS i na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl. Wniosek wystawiony przez lekarza leczącego powinien być złożony przez zainteresowaną osobę za pośrednictwem poczty lub osobiście w jednostkach organizacyjnych KRUS.
Do jakich ośrodków kierowani są rolnicy wymagający rehabilitacji?
Rolnicy z potwierdzonymi schorzeniami:
 - narządów układu ruchu z zakresu ortopedii, reumatologii i neurologii – kierowani są do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu, Świnoujściu, Horyńcu Zdroju, Szklarskiej
Porębie, Jedlcu k. Kalisza oraz Iwoniczu Zdroju,
 - kardiologicznymi – kierowani są do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu.
 Kto za co płaci?
Koszty związane z rehabilitacją i pobytem na turnusach rehabilitacyjnych ponosi w całości KRUS.
Ośrodek rehabilitacyjny zwraca pacjentom koszty podróży na podstawie pisemnego wniosku osoby skierowanej na rehabilitację leczniczą, zawierającego oświadczenie o posiadaniu albo nieposiadaniu uprawnień do ulgowych przejazdów transportem zbiorowym, i przedstawieniu biletów lub rachunków za przejazd. Zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej na rehabilitację leczniczą poniesione koszty przejazdu w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego, z uwzględnieniem przysługującej ulgi na przejazd danym środkiem, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.
 W 2017 r. z rehabilitacji leczniczej organizowanej przez Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku skorzystało 967 osób z terenu województwa podlaskiego.
Zachęcamy do korzystania z tej formy ochrony zdrowia, która opóźnia postęp
choroby, a niejednokrotnie umożliwia wyleczenie i odzyskanie sił do pracy.

05.03.2018

 Bank BGŻ BNP Paribas już po raz trzeci organizuje spotkania z cyklu Agro Akademia, wychodząc w ten sposób do rolników z wiedzą przydatną w prowadzeniu gospodarstwa. Zaproszenie do udziału kierowane jest zarówno do dotychczasowych, jak i potencjalnych klientów Banku z branży agro. W tegorocznej edycji odbędzie się 7 spotkań, ostatnie zaplanowano na połowę marca.  

 Tematyka bieżącej edycji Agro Akademii poświęcona będzie głównie innowacjom w zarządzaniu gospodarstwem, z wykorzystaniem rolnictwa zrównoważonego. Współpracujący z Bankiem eksperci z różnych dziedzin, będą dzielili się podczas spotkań wiedzą o wybranych aktualnych tematach dotyczących polskiego rolnictwa.
 Poruszone zostaną m.in. kwestie związane z racjonalnym inwestowaniem oraz analizą przychodów i kosztów w gospodarstwach stosujących innowacyjne rozwiązania technologiczne w produkcji rolnej. Pojawi się temat związany z określeniem opłacalności rolnictwa zrównoważonego, ale z zastosowaniem rolnictwa precyzyjnego. W większości gospodarstw stosuje się ogólne nawożenie na całą powierzchnię gospodarstwa, bez uwzględnienia badań gleby, co powoduje wymywanie azotu do wód gruntowych. W konsekwencji dochodzi do strat oraz do skażenia środowiska.  Zastosowanie optymalnych, precyzyjnie podanych dawek, optymalnych gatunków i odmian, powoduje obniżenie kosztów przy zachowaniu plonów na wysokim poziomie. 

 Mając również na uwadze tegoroczne zmiany w systemie płatności obszarowych, na spotkaniach pojawią się praktyczne wskazówki dotyczące e-wniosków, które rolnicy niebawem będą zobligowani wypełniać. Nie zabraknie ważnego tematu związanego z umowami kontraktacyjnymi, które są obowiązkowe dla większości rolników.  

 Cieszący się uznaniem podczas ubiegłych edycji blok tematyczny dotyczący rozwoju osobistych umiejętności ogólnych, m.in. z zakresu negocjacji, komunikacji w biznesie, psychologii sprzedaży itp. będzie kontynuowany również w bieżącej edycji Agro Akademii. 

 Zapraszamy zainteresowanych rolników do udziału w spotkaniach w ramach Agro Akademii.  

 Harmonogram spotkań i formularz rejestracyjny (wypełnienie którego jest warunkiem niezbędnym wzięcia udziału w Agro Akademii) znajdują się na stronie

http://agroakademia.com.pl/

 

 

 

 


28.02.2018

ZARZĄDZENIE NR 2/2018

Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie z dnia 28.02.2018

W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Głównego Księgowego

Szczegółowe informacje w pliku pod tekstem.


21.02.2018

21.02.2018


18.02.2018

Chcesz założyć lub rozwinąć działalność gospodarczą, a nie masz środków? Nie czekaj! Sprawdź, co możesz zrobić.

 

 Świadomość korzyści wynikających z wprowadzania nowych rozwiązań i rozwoju działalności jest coraz większa, jednak polski biznes nadal goni konkurencję z innych krajów, tym bardziej, że sprzyja temu ogromny potencjał, drzemiący w rodzimych spółkach.

 

Co stoi na przeszkodzie?

 Według badań przedsiębiorcy, jako barierę wskazują niemożność finansowania inwestycji ze źródeł wewnętrznych, a także mają problem z dostępem do zewnętrznych środków.

Decyzja o rozpoczęciu nowych inwestycji w firmie, wiąże się z zaangażowaniem dodatkowych, często niemałych środków finansowych. Jeśli przedsiębiorca ich nie ma, pozostają dotacje lub kredyty.

Zwrotne instrumenty finansowe

 Zwrotne instrumenty to nic innego jak różnorodne sposoby wsparcia przedsiębiorców ze środków dystrybuowanych w ramach funduszy unijnych, takie jak preferencyjne kredyty, pożyczki, mikropożyczki czy poręczenia i gwarancje kredytowe. Otrzymane wsparcie należy zwrócić, dzięki czemu środki trafiają do puli, z której skorzystać może kolejny przedsiębiorca.

Nie były one dotychczas aktywnie promowane, stąd wiele firm nie rozpoznaje ich lub myli z komercyjnymi ofertami. Od ponad 20 lat działa Fundusz Pożyczkowy prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego ARES S. A. w Suwałkach. Funduszowi zaufało wielu przedsiębiorców, z którymi Agencja współpracuje do dnia dzisiejszego.

Fundusz Pożyczkowy Agencji Rozwoju Regionalnego ARES S. A. w Suwałkach

 Celem Funduszu jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w województwie podlaskim, a także warmińsko-mazurskim, poprzez udzielanie preferencyjnych pożyczek na rozwój działalności (na inwestycje lub kapitał obrotowy) oraz na założenie własnej działalności. W historii swojej aktywności Fundusz wspiera często inwestycje objęte wysokim ryzykiem, na które banki nie udzielają kredytów.

Od 2018 roku dostępna jest nowa pula środków do wykorzystania w ramach Funduszu Pożyczkowego Agencji ARES. W tym roku z oferty skorzystało już kilkunastu przedsiębiorców. Duże zainteresowanie wynika ze wsparcia od strony Agencji w przygotowaniu dokumentacji oraz przyjazne nastawienia do przedsiębiorców. Agencja zapewnia pomoc i wsparcie wykwalifikowanych konsultantów. Nieodzownym elementem jest korzystna oferta – oprocentowanie pożyczki w zależności od kondycji i ryzyka przedsięwzięcia wynosi obecnie od 2,85% do 5,85% i jest stałe w okresie kredytowania. Maksymalna kwota wsparcia to 1,2 mln złotych na maksymalny okres 60 miesięcy.

Korzyści dla przedsiębiorcy można mnożyć, jednak najistotniejsze to:

 - finansowanie prorozwojowej działalności w firmie,

 - łatwiejszy dostęp w porównaniu do wsparcia bankowego i szybka ścieżka decyzyjna,

 - wsparcie informacyjno-doradcze,

 - bezpłatne konsultacje i pomoc w przygotowaniu dokumentów,

 Co ważne, kwota pożyczek, która może zostać udzielona w 2018 roku, jest ograniczona, zatem warto już teraz przemyśleć, czy nie skorzystać z narzędzia pozwalającego na wprowadzenie rozwiązań, które pomogą firmie nowo powstałej lub działającej na rynku wypłynąć na szerokie wody.  

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO „ARES” S.A. w Suwałkach

ul. Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki

T: (87) 566 61 06

www.ares.suwalki.pl


Skontaktuj się z konsultantem:

 

Iwona Borowska

T: 87 563 59 20

M: iwona.borowska@ares.suwalki.pl 

Janusz Pietrewicz

T: 87 563 59 22

M: jp@ares.suwalki.pl 

Leszek Surażyński

T: 87 563 59 21

M: leszek.surazynski@ares.suwalki.pl

 


18.02.2018

Regulamin_BGR_2018.pdf

NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

      NA TERENIE GMINY SZUDZIAŁOWO

        Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów w całej Polsce wprowadzono jednolity system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Na terenie Gminy Szudziałowo nowe zasady obowiązują od 1 stycznia 2018 roku.

        Od tego dnia bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbierane będą odpady posegregowane na poniższe frakcje:

- papier,

- szkło,

- tworzywa sztuczne i metale ( w tym opakowania wielomateriałowe ),

- odpady zielone, w tym odpady ulegające biodegradacji- ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony ( w PSZOK-u, oraz w ramach prowadzonej zbiórki),

- zmieszane odpady komunalne.

- oraz przeterminowane leki – odbierane będą z pojemników usytuowanych w aptece zlokalizowanej w Szudziałowie.

- zużyte baterie i akumulatorki odbierane będą z pojemników usytuowanych w budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Szudziałowo-  szkoła, Urząd Gminy .

   PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADOW KOMUNALNYCH ( PSZOK)

PSZOK – zlokalizowany jest w Szudziałowie,( przy oczyszczalni ścieków) . Czynny jest w każdy piątek w godz. od 8,00 do 17,00 ( z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). Tam właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Szudziałowo bezpłatnie mogą zostawić odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny, sprzęt elektryczny, zużyte baterie, akumulatory, opony ,odpady z remontów prowadzonych samodzielnie np. gruz betonowy, ceglany , ceramika oraz opakowania po chemikaliach i farbach, meble ,okna, drzwi – niezmieszane z innymi frakcjami odpadów.

W PSZOK-u nie są przyjmowane odpady, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazuje, że nie są one pochodzenia komunalnego.

WORKI I POJEMNIKI NA ODPADY

Każda nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej wyposażona jest w worki do segregacji odpadów   ułatwiająca mieszkańcom segregację na poszczególne frakcje. Worki są dostarczane przez firmę odbierającą odpady komunalne  w ilości takiej jak  odebranych worków. Nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej zostają wyposażone w kontenery do segregacji odpadów. Powstające w gospodarstwie domowym odpady ulegające   biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej.

Worki i pojemniki z nieruchomości jednorodzinnych należy wystawić w dniu ich odbioru przed nieruchomością w godz. od 6,00 do 18,00.

 

SEGREGACJA ODPADÓW – JAK TO ROBIĆ PRAWIDŁOWO 

 

RODZAJ ODPADÓW

 

CO NALEŻY WRZUCAĆ

 

CZEGO NIE NALEŻY WRZUCAĆ!

   

       WOREK ŻÓŁTY

 

Metale i tworzywa sztuczne -odpady metali w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe.

Pamiętajmy, aby zgniatać opakowania przed wrzuceniem do worka.

*odkręcone zgniecione plastikowe butelki po napojach, olejach spożywczych

*opakowania plastikowe z tworzyw sztucznych po śmietanie, serkach, jogurtach itp.

*opakowania wielomateriałowe, np. kartony po sokach, mleku,

*opakowania po środkach czystości,  kosmetykach (np. szamponach, płynach do mycia naczyń itp.)

*plastikowe torby, reklamówki, inne folie)

*aluminiowe puszki po napojach i sokach,

*puszki po konserwach,

*folię aluminiową,

*metale kolorowe,

*kapsle, zakrętki .

 

* butelek i słoików z zawartością,

* zabawek,

*opakowań po lekach,

* części samochodowych,

* zużytych baterii i akumulatorów *puszek po farbach i lakierach.

* gumowych rękawiczek, gąbek,      styropianu,

*opakowań po chemikaliach, środkach ochrony roślin,

 * donic ogrodowych,

 *sprzętu AGD i RTV.

 

      WOREK ZIELONY

 Szkło bezbarwne i kolorowe - odpady ze szkła, w tym opakowania ze szkła .

Wszystkie opakowania wrzucamy bez zawartości, kapsli i nakrętek!

 

*Butelki i słoiki po napojach i żywności,

*szklane opakowania po kosmetykach,

*szkła okiennego, samochodowego,

*szkła żaroodpornego,

 *żarówek i świetlówek,

 *luster, monitorów, i lamp     telewizyjnych,

*termometrów, strzykawek,

 

      WOREK NIEBIESKI

 

Papier, odpady z papieru, w tym  z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury.

 

 *gazety, katalogi, czasopisma,

 * papier szkolny i biurowy, książki,

 * pudełka kartonowe i tekturowe,

 *torebki papierowe i papier   pakowy,

*ręczników papierowych i chusteczek higienicznych,

*papieru lakierowanego, zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,

* papierowych worków po nawozach, cemencie, tapet,

* zatłuszczonych jednorazowych opakowań i naczyń jednorazowych,

 

WOREK BRĄZOWY – BIO

 

Odpady ulegające biodegradacji.

*owoce, warzywa, obierki,   pieczywo,

*skoszoną trawę, liście, kwiaty,

* trociny, korę z drzew,

* drobne gałęzie, opakowania drewniane,

*sznury i liny z materiałów naturalnych.

*popiołu, żużlu, ziemi, niedopałków,

*odpadów kuchennych pochodzenia zwierzęcego ( kości, mięso, ryby),

*resztek jedzenia w płynie,

 

 

 

 

UWAGA NOWY WZÓR DEKLARACJI

     W związku z tym, że uległa zmianie metoda ustalania opłaty, obowiązek złożenia nowych deklaracji ciąży na wszystkich właścicielach nieruchomości zamieszkałych.

        Od 1 lutego 2018 roku obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest on dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Szudziałowo w zakładce ” pliki do pobrania” , oraz w siedzibie Urzędu Gminy Szudziałowo, ul. Bankowa 1, 16- 113 Szudziałowo, a także druki deklaracji można pobrać u sołtysów wsi.

Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

Lp.

Rodzaj gospodarstwa domowego

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny

Miesięczna opłata za gospodarowanie gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

1.

Gospodarstwo domowe jednoosobowe:

 

 

15 zł

 

 

30 zł

2.

Gospodarstwo domowe dwuosobowe:

 

30 zł

 

60 zł

3.

Gospodarstwo domowe trzyosobowe:

 

40 zł

 

80 zł

4.

Gospodarstwo -domowe czteroosobowe osobowe i więcej:

 

45 zł

 

90 zł

 

      Nowe deklaracje należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2018 roku.

        Przypominamy również wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych ( przeprowadzka, narodziny dzieci, zgony osób itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać w terminie 14 dni od   daty nastąpienia   zmiany i złożyć nową deklarację. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości zadeklarował segregację odpadów należy bezwzględnie przestrzegać segregacji  zgodnie z nowymi zasadami.

        Opłatę wskazaną w deklaracji należy wpłacać bez wezwania na rachunek   bankowy nr : 90 8093 0000 0020 0107 2000 0020 za dany   miesiąc   do 15 - go   następnego   miesiąca .

       
UWAGA !!!

 

Od dnia 01.12.2017 uległy zmianie adresy email. Dokładne informacje znajdą Państwo w zakładce Urząd Gminy - Struktura Organizacyjna

 

Zapraszamy do kontaktu.

KALENDARZ IMPREZ NA 2018 r.

KOMUNIKAT URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WS. BEZPIECZEŃSTWA PODRÓŻOWANIA

KOMUNIKAT URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.pdf

U W A G A !!!

Zmiana metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz stawki tej opłaty
komunikat o zmianie sposob na gospod. domowe.pdf