Kierunki rozwoju

 Przemysł i rzemiosło produkcyjne powinny się rozwijać w gminie w oparciu o aktywność gospodarczą mieszkańców gminy, niewykorzystany majątek produkcyjno-rolniczy i pozarolniczy, tworzone warunki terenowe oraz możliwości eksploatacji surowców mineralnych.
 Niewykorzystywany dotychczas majątek produkcyjny po byłych bazach Spółdzielni Kółek Rolniczych i Gminnych Spółdzielniach Samopomoc Chłopska i innych obiektach, może być zaoferowany potencjalnym nabywcom o ile będą uelastycznione funkcje tych terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, w kierunku możliwości usługowych, rzemieślniczych i innych - w zależności od potrzeb.

 W gospodarczym rozwoju gminy Szudziałowo, lasy stanowią poważne bogactwo i szansę rozwojową. W perspektywie gospodarczą funkcją lasów pozostanie, jak obecnie, produkcja wysokiej klasy surowca drzewnego na rzecz gospodarki narodowej oraz na potrzeby właścicieli, jeśli chodzi o lasy prywatne. Rodzaj pozyskanego surowca to głównie drzewo gatunków iglastych i częściowo gatunków liściastych.
 Przetworzenie pozyskanego surowca (przerób tartaczny, produkcja sklejki, okleiny, zapałek, papieru, płyt wiórowych, itp.) odbywa się poza obszarem gminy. Tym niemniej, w pobliżu lasów na terenie gminy, prowadzona będzie, na szerszą skalę niż dotychczas, przeróbka drewna.
W perspektywie powinno wzrosnąć także pozyskiwanie i przetwarzanie runa leśnego i owoców leśnych na cele konsumpcyjne w kraju i na eksport.
 Ważną funkcją lasów pozostanie funkcja wodo i glebochronna a także ostoja dzikiego ptactwa i zwierzyny. Stąd też w rozwoju gospodarczym szansą też jest łowiectwo prowadzone przez koło łowieckie w siedmiu obwodach łowieckich.
Postuluje się także powrót do bartnictwa na terenach leśnych, co uakrakcyjniłoby ofertę produktów leśnych o najwyższych parametrach ekologicznych.
 Obszar lasów wchodzących w skład Parku Krajobrazowego Puszcy Knyszyńskiej stanie się w perspektywie podstawowym obszarem turystycznym gminy o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, stąd też koniecznym jest dostosowanie w planach urządzeniowych gospodarstwa leśnego sposobu gospodarki leśnej na tych terenach do piorytetu funkcji turystycznych, a także w opracowywanym planie ochrony PKPK powinny być zawarte sposoby wykorzystywania Pyszczy do celów turystycznych.
 W perspektywie powinna wzrosnąć powierzchnia lasów. Przewiduje się zalesienie ponad 2000 ha gruntów nie przydatnych rolniczo. Najwięcej gruntów do zalesienia przeznacza się we wsiach: Wierzchlesie, Wojnowce, Knyszewicze Duże, Nowy Ostrów i Poczopek.
 Główne gatunki drzew wprowadzanych podczas zalesień stanowią: dąb szypułkowy, jesion wyniosły, olsza czarna, świerk, sosna oraz gatunki domieszkowe: lipa drobnolistna, klon zwyczajny, brzoza i modrzew europejski.

 Zasadniczym walorem funkcji turystyczno - wypoczynkowej gminy są tereny leśne, szczególnie położone w pobliżu cieków wodnych. Ponadto czystość środowiska jest elementem wzbogacającym atrakcyjność turystyczno - wypoczynkową gminy.
Na terenach położonych na obrzeżach PKPK, określonych jako rekreacyjne, należy tworzyć sukcesywnie zasoby gruntów komunalnych i Skarbu Państwa dla potrzeb wypoczynku pobytowego, świątecznego i codziennego.
Przewiduje się dalszy rozwój budownictwa letniskowego w miejscowościach: Lipowy Most, Sosnowik, Poczopek i Talkowszczyzna.
 Duże możliwości wykorzystania turystycznego maja istniejące na terenie gminy szlaki turystyczne a m.in. szlak turystyki pieszej (szlak tatarski Bohoniki - Kruszyniany).
 Do celów turystycznych należy wykorzystać także budynki opuszczone we wsiach oraz niewykorzystane obiekty usługowe - głównie poszkolne.
 Tereny leśne o znakomitych walorach przyrodniczych staną się w przyszłości obiektem wzrastającego zainteresowania turystyki kwalifikowanej krajowej i zagranicznej (przyrodnicy, myśliwi) i z myślą o nich należy dążyć do rozwoju bazy obsługi tej grupy turystów.

 Gmina Szudziałowo pozostanie obszarem o wiodącej funkcji rolniczej. Stosunkowo dobre gleby, z przewagą klas IV, sprzyjają rozwojowi rolnictwa, choć warunki wilgotnościowe gleb i ich znaczne zamienienie nie są sprzyjające.
Pomimo zajmowania znacznej powierzchni gminy przez Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej i jego otulinę, rolnictwo ma znaczną swobodę działalności gospodarczej.
 Dominacja indywidualnej gospodarki rolnej i możliwości łatwego powiększania areału gospodarstw rolnych z uwagi na wyludnienie wsi i znaczne areały gruntów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, będzie sprzyjającym czynnikiem dostosowania się rolnictwa gminy do standardów europejskich.
 Jest paradoksem, że sytuacja istniejącego rolnictwa gminy spowodowana jest zanikiem szeregu wsi, co uważane jest obecnie za niedorozwój gospodarczy, będzie już za kilka lat (z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej) pozytywnym elementem polityki rolnej jaką Polska będzie musiała stosować. Gmina Szudziałowo w zakresie gospodarki rolnej może bardzo szybko i to bezboleśnie przystosować się do warunków Unijnych.Stan użytków rolnych jest dobry. Brak jest dużych kompleksów nieużytków rolnych.
 Istniejące możliwości produkcji rolnej, wynikające z jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz sąsiedztwo Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, przemawiają raczej za rozwojem rolnictwa ekologicznego.
Nie wyklucza się także intensywnej produkcji rolnej na terenach oddalonych od Parku Krajobrazowego.
 Przestrzenne rozmieszczenie kompleksów gleb i ich przydatności wskazują na możliwości kontynuacji dotychczasowych kierunków produkcji rolniczej tj. produkcji głównie zbóż, w tym żyta i owsa oraz hodowli trzody chlewnej i bydła. Inne formy upraw, podobnie jak obecnie, będą posiadały mniejsze znaczenie.
 Przewiduje się dalsze zmniejszenie się ilości gospodarstw rolnych, przy zwiększeniu się ich średniej powierzchni. Tempo tych zmian będzie zależeć od polityki rolnej Państwa (ceny produktów rolnych, ceny środków do produkcji, możliwości zbytu, kredytowanie rolnictwa) oraz od możliwości tworzenia nowych miejsc pracy na wsi i w miastach dla ludności odchodzącej z rolnictwa.