Przyszłość

 Polityka przestrzenna gminy jest podporządkowana głównej funkcji gminy jaką jest w dalszym ciągu produkcja rolnicza, której podstawą jest średniej jakości rolnicza przestrzeń produkcyjna i związana z nią obsługa rolnictwa.
Najkorzystniejszą specjalizacją rolnictwa będzie uprawa zbóż, ziemniaków oraz hodowla trzody chlewnej i bydła.

 W polityce przestrzennej gminy istotną rolę będą odgrywały również funkcje uzupełniające gminy związane z:

  • rozwojem komunikacji i turystyki przy przebiegających przez teren gminy drogach krajowych i wojewódzkich ,
  • wzrostem znaczenia funkcji ekologicznej i rekreacyjnej,
  • mieszkalnictwem i obsługą ludności,
  • rozwojem przemysłu związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym i produkcją leśną na bazie lokalnych surowców.

 Z uwarunkowań rozwoju gminy Szudziałowo wyłaniają się pewne szanse rozwojowe, które należy wykorzystać w polityce gospodarczej i planowaniu przestrzennym. Te elementy powinny być przedmiotem promocji gminy jako propozycje potencjalnym inwestorom.


Nasze atuty to:

 -  duże zasoby leśne stwarzające możliwości surowcowe i przetwórstwa drzewnego, a także

    rozwoju zbieractwa;

 -  rolnicza przestrzeń produkcyjna przy znacznych zasobach gruntów Agencji Własności

    Rolniczej Skarbu Państwa, co stwarza możliwości produkcji rolnej o wartościach

    ekologicznych;

 -  przebieg przez teren gminy dróg krajowych: Białystok-Krynki-granica Państwa oraz

    Sokółka-Krynki-granica Państwa, stwarzają możliwości rozwoju urządzeń obsługi

    komunikacji i turystyki;

 -  projektowane przejście graniczne w Wojnowcach - czynnik dynamizujący rozwój gminy;

 -  Strażnica Graniczna w Szudziałowie;

 -  sąsiedztwo granicy z Białorusią, co stwarza możliwości rozwoju urządzeń ochrony granic, a

    także obsługi turystów i wymiany przygranicznej;

 -  walory turystyczne dużej części gminy leżącej w Parku Krajobrazowym Puszczy

    Knyszyńskiej, a także istnienie szlaku turystycznego Kruszyniany - Bohoniki (szlak

    tatarski);

 -  walory środowiska przyrodniczego (czyste powietrze, gleby, lasy), co daje możliwość

    rozwoju rolnictwa ekologicznego oraz turystyki i agroturystyki;

 -  projektowany rozwój urządzeń infrastruktury technicznej.