Gospodarka odpadami


05.10.2019

SYSTEM ZBIÓRKI OPAKOWAŃ PSOR


10.05.2019

DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA_informacja o kampanii.pdf

11.04.2019


27.09.2018


23.04.2018


NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

      NA TERENIE GMINY SZUDZIAŁOWO

        Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów w całej Polsce wprowadzono jednolity system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Na terenie Gminy Szudziałowo nowe zasady obowiązują od 1 stycznia 2018 roku.

        Od tego dnia bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbierane będą odpady posegregowane na poniższe frakcje:

- papier,

- szkło,

- tworzywa sztuczne i metale ( w tym opakowania wielomateriałowe ),

- odpady zielone, w tym odpady ulegające biodegradacji- ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony ( w PSZOK-u, oraz w ramach prowadzonej zbiórki),

- zmieszane odpady komunalne.

- oraz przeterminowane leki – odbierane będą z pojemników usytuowanych w aptece zlokalizowanej w Szudziałowie.

- zużyte baterie i akumulatorki odbierane będą z pojemników usytuowanych w budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Szudziałowo-  szkoła, Urząd Gminy .

   PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADOW KOMUNALNYCH ( PSZOK)

PSZOK – zlokalizowany jest w Szudziałowie,( przy oczyszczalni ścieków) . Czynny jest w każdy piątek w godz. od 8,00 do 17,00 ( z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). Tam właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Szudziałowo bezpłatnie mogą zostawić odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny, sprzęt elektryczny, zużyte baterie, akumulatory, opony ,odpady z remontów prowadzonych samodzielnie np. gruz betonowy, ceglany , ceramika oraz opakowania po chemikaliach i farbach, meble ,okna, drzwi – niezmieszane z innymi frakcjami odpadów.

W PSZOK-u nie są przyjmowane odpady, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazuje, że nie są one pochodzenia komunalnego.

WORKI I POJEMNIKI NA ODPADY

Każda nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej wyposażona jest w worki do segregacji odpadów   ułatwiająca mieszkańcom segregację na poszczególne frakcje. Worki są dostarczane przez firmę odbierającą odpady komunalne  w ilości takiej jak  odebranych worków. Nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej zostają wyposażone w kontenery do segregacji odpadów. Powstające w gospodarstwie domowym odpady ulegające   biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej.

Worki i pojemniki z nieruchomości jednorodzinnych należy wystawić w dniu ich odbioru przed nieruchomością w godz. od 6,00 do 18,00.

 

SEGREGACJA ODPADÓW – JAK TO ROBIĆ PRAWIDŁOWO 

 

RODZAJ ODPADÓW

 

CO NALEŻY WRZUCAĆ

 

CZEGO NIE NALEŻY WRZUCAĆ!

   

       WOREK ŻÓŁTY

 

Metale i tworzywa sztuczne -odpady metali w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe.

Pamiętajmy, aby zgniatać opakowania przed wrzuceniem do worka.

*odkręcone zgniecione plastikowe butelki po napojach, olejach spożywczych

*opakowania plastikowe z tworzyw sztucznych po śmietanie, serkach, jogurtach itp.

*opakowania wielomateriałowe, np. kartony po sokach, mleku,

*opakowania po środkach czystości,  kosmetykach (np. szamponach, płynach do mycia naczyń itp.)

*plastikowe torby, reklamówki, inne folie)

*aluminiowe puszki po napojach i sokach,

*puszki po konserwach,

*folię aluminiową,

*metale kolorowe,

*kapsle, zakrętki .

 

* butelek i słoików z zawartością,

* zabawek,

*opakowań po lekach,

* części samochodowych,

* zużytych baterii i akumulatorów *puszek po farbach i lakierach.

* gumowych rękawiczek, gąbek,      styropianu,

*opakowań po chemikaliach, środkach ochrony roślin,

 * donic ogrodowych,

 *sprzętu AGD i RTV.

 

      WOREK ZIELONY

 Szkło bezbarwne i kolorowe - odpady ze szkła, w tym opakowania ze szkła .

Wszystkie opakowania wrzucamy bez zawartości, kapsli i nakrętek!

 

*Butelki i słoiki po napojach i żywności,

*szklane opakowania po kosmetykach,

*szkła okiennego, samochodowego,

*szkła żaroodpornego,

 *żarówek i świetlówek,

 *luster, monitorów, i lamp     telewizyjnych,

*termometrów, strzykawek,

 

      WOREK NIEBIESKI

 

Papier, odpady z papieru, w tym  z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury.

 

 *gazety, katalogi, czasopisma,

 * papier szkolny i biurowy, książki,

 * pudełka kartonowe i tekturowe,

 *torebki papierowe i papier   pakowy,

*ręczników papierowych i chusteczek higienicznych,

*papieru lakierowanego, zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,

* papierowych worków po nawozach, cemencie, tapet,

* zatłuszczonych jednorazowych opakowań i naczyń jednorazowych,

 

WOREK BRĄZOWY – BIO

 

Odpady ulegające biodegradacji.

*owoce, warzywa, obierki,   pieczywo,

*skoszoną trawę, liście, kwiaty,

* trociny, korę z drzew,

* drobne gałęzie, opakowania drewniane,

*sznury i liny z materiałów naturalnych.

*popiołu, żużlu, ziemi, niedopałków,

*odpadów kuchennych pochodzenia zwierzęcego ( kości, mięso, ryby),

*resztek jedzenia w płynie,

 

 

 

 

UWAGA NOWY WZÓR DEKLARACJI

     W związku z tym, że uległa zmianie metoda ustalania opłaty, obowiązek złożenia nowych deklaracji ciąży na wszystkich właścicielach nieruchomości zamieszkałych.

        Od 1 lutego 2018 roku obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest on dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Szudziałowo w zakładce ” pliki do pobrania” , oraz w siedzibie Urzędu Gminy Szudziałowo, ul. Bankowa 1, 16- 113 Szudziałowo, a także druki deklaracji można pobrać u sołtysów wsi.

Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

Lp.

Rodzaj gospodarstwa domowego

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny

Miesięczna opłata za gospodarowanie gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

1.

Gospodarstwo domowe jednoosobowe:

 

 

15 zł

 

 

30 zł

2.

Gospodarstwo domowe dwuosobowe:

 

30 zł

 

60 zł

3.

Gospodarstwo domowe trzyosobowe:

 

40 zł

 

80 zł

4.

Gospodarstwo -domowe czteroosobowe osobowe i więcej:

 

45 zł

 

90 zł

 

      Nowe deklaracje należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2018 roku.

        Przypominamy również wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych ( przeprowadzka, narodziny dzieci, zgony osób itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać w terminie 14 dni od   daty nastąpienia   zmiany i złożyć nową deklarację. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości zadeklarował segregację odpadów należy bezwzględnie przestrzegać segregacji  zgodnie z nowymi zasadami.

        Opłatę wskazaną w deklaracji należy wpłacać bez wezwania na rachunek   bankowy nr : 90 8093 0000 0020 0107 2000 0020 za dany   miesiąc   do 15 - go   następnego   miesiąca .

       

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.