Informacje GOPS


22.05.2018


OGŁOSZENIE 

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szudziałowie poszukuje osoby spełniającej niżej zamieszczone wymagania do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego.
Wymiar czasu pracy 1 etat - umowa o pracę, 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30).
Wymagania:
Wymagane kwalifikacje określone są w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.)
Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:


1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczna,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie.
Mile widziane:
1) prawo jazdy kat. B, własny samochód


Szczegółowe informacje dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szudziałowie ul. Bankowa1 (budynek Urzędu Gminy w Szudziałowie ), niski parter bądź telefonicznie pod numerem 85 7221794.


Dożywianie od 2018r.

 

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Szudziałowie informuje, że pracownicy socjalni przyjmują wnioski o objęcie dożywianiem dzieci w przedszkolu i w szkole.
Pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole, przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 771,00 zł na osobę przy jednoczesnym wystąpieniu powodów udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art.7 ust.2–15 ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba itp.).
Osoby spełniające kryteria i zainteresowane zgłoszeniem dzieci do dożywiania prosimy o niezwłoczne zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Szudziałowie, w godzinach pracy Ośrodka celem pobrania i złożenia stosownych dokumentów.


Osoby składające wniosek winny przedłożyć komplet dokumentów potwierdzających dochody rodziny:
• zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
• decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku pielęgnacyjnego,
• nakaz płatniczy od osób będących posiadaczami gruntów,
• dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników ,
• inne dokumenty potwierdzające dochody rodziny.