Informacje GOPS


07.08.2019


01.08.2019

Dożywianie od września 2019r. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szudziałowie informuje, że od 5 sierpnia 2019r. pracownicy socjalni, rozpoczną przyjmowanie wniosków o objęcie dożywianiem dzieci szkole od września 2019r.

 Pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole, przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 792,00 zł na osobę przy jednoczesnym wystąpieniu powodów udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art.7 ust.2–15 ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba itp.).

 Osoby spełniające kryteria i zainteresowane zgłoszeniem dzieci do dożywiania prosimy o niezwłoczne zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Szudziałowie, w godzinach pracy ośrodka celem pobrania i złożenia stosownych dokumentów.

 Osoby składające wniosek winny przedłożyć komplet dokumentów potwierdzających dochody rodziny:

• zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (za lipiec 2019r.),

• decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku pielęgnacyjnego,

• nakaz płatniczy za 2019 r. od osób będących posiadaczami gruntów,

• dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników za III kwartał 2019 r.,

• inne dokumenty potwierdzające dochody rodziny.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA W RAMACH PROGRAMU FEAD - PODPROGRAM 2019 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szudziałowie od 01 sierpnia 2019 do 31 sierpnia 2019 roku będzie wydawał skierowania na pomoc żywnościową z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujacym (FEAD). 

 Do w/w programu kwalifikują się osoby i rodziny spełniające kryteria dochodowe okreslone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej ( tj. bezrobocie, ubóstwo, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała choroba, zdarzenie losowe itp.), których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego tj. 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej  i   1.056,00 dla osoby w rodzinie. Należy posiadać ze sobą dokumentację dotyczącą osiąganych dochodów za miesiąc lipiec 2019r.

 

 Osoby zainteresowane zapraszamy od poniedziałku do piątku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szudziałowie

 w godzinach od 7.30 do 15.30. Tel. 85 722 17 94.


10.07.2019


26.06.2019


10.05.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szudziałowie informuje, że sprawozdanie finansowe za 2018 rok znajduje się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Szudziałowo.

Ewa Katarzyna Grasewicz

Kierownik GOPS24.10.2018

OGŁOSZENIEGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szudziałowie poszukuje osoby spełniającej niżej zamieszczone wymagania do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego.

 Wymiar czasu pracy 1 etat - umowa o pracę, 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30).

Wymagania:

Wymagane kwalifikacje określone są w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.)

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,

b) pedagogika specjalna,

c) politologia,

d) polityka społeczna,

e) psychologia,

f) socjologia,

g) nauki o rodzinie.

 Mile widziane:

1) prawo jazdy kat. B, własny samochód

Szczegółowe informacje dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szudziałowie ul. Bankowa1 (budynek Urzędu Gminy w Szudziałowie ), niski parter bądź telefonicznie pod numerem 85 7221794. 


12.10.2018


13.07.2018

INFORMACJA 


 Polski Komitet Pomocy Społecznej zakończył realizację Programu FEAD 2014-2020 - Podprogram 2017. Realizacja objęła okres od sierpnia 2017 do czerwca 2018. Pomocą żywnościową objęto 389 osób skierowanych przez GOPS. W ramach Podprogramu wydano 19 t 459,80 kg żywności tj. 1.532 paczki. W ramach działań towarzyszących ZO PKPS w Białymstoku przeprowadził warsztaty edukacyjne z pokazem multimedialnym "Zasady zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności" w których uczestniczyło 12 beneficjentów - mieszkańców gminy.

Informujemy, iż Podprogram 2018 rozpoczyna się od sierpnia 2018 i będzie trwał do czerwca 2019r.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Szudziałowie ul. Bankowa 1 , 16-113 Szudziałowo tel. 857221794


 


12.07.2018


INFORMATOR ZAWIERAJĄCY DANE TELEADRESOWE INSTYTUCJI ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ ORAZ OSOBOM STOSUJĄCYM PRZEMOC W RODZINIE NA TERENIE POWIATU SOKÓLSKIEGO. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1390 ) art. 2 pkt. 2 definiuje przemoc w rodzinie jako: jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny,
w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

RODZAJE PRZEMOCY:

PRZEMOC FIZYCZNA Każde zachowanie skierowane przeciwko ciału ofiary mogące prowadzić do bólu oraz fizycznych obrażeń (m.in. popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucenie w niebezpiecznej okolicy, nie udzielenie koniecznej pomocy).

PRZEMOC PSYCHICZNA Agresywne zachowania, które mają charakter poniżający lub budzący poczucie zagrożenia i wywołują emocjonalne cierpienie lub ból (m.in. wyśmiewanie, wyzywanie, stała krytyka, kontrolowanie ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, zawstydzanie, oskarżanie, stosowanie gróźb, szantażowanie).

PRZEMOC SEKSUALNA Wymuszanie współżycia seksualnego lub nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych.

PRZEMOC EKONOMICZNA Uniemożliwianie dostępu do rodzinnych środków finansowych i możliwości ich pozyskiwania (np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny).

PRZEMOCĄ jest także ZANIEDBYWANIE I NIEZASPOKAJANIE podstawowych potrzeb członka rodziny, które prowadzi do jego cierpienia.

PAMIĘTAJ;

·         nic nie usprawiedliwia przemocy

·         przemoc domowa jest przestępstwem

·         przemoc nie skończy się sama z siebie

·         pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie milczenia


Po zapoznaniu się z informatorem zachęcamy także te osoby, które nie doświadczają przemocy, aby w przyszłości umiały ochronić siebie, ale też by łatwiej im było wesprzeć tych, którzy doświadczając przemocy nie mają ani sił, ani wiary w możliwości wprowadzenia w swoje życie pozytywnych zmian.

 

 

L.p.

 

Instytucja

Dane teleadresowe

 

Zakres oddziaływań

adres

telefon

e-mail

 

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Sokółce

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,

16–100 Sokółka

85 711 08 23,

85 711 08 43,

 

fax 85 711 08 61

pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl

- realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc

w rodzinie,

- udzielanie poradnictwa prawnego i psychologicznego

2.

Komenda Powiatowa Policji
w Sokółce

ul. Białostocka 69 b,

16-100 Sokółka

85 670 47 00

komendant.kpp@sokolka.bk. policja.gov.pl

 

 

 

- przeprowadzanie interwencji domowych,

 

 

- procedura Niebieskiej Karty

3.

Komisariat Policji
w Dąbrowie Białostockiej

ul. 1000-lecia PP 8,  16-200 Dąbrowa Białostocka

85 722 52 12

komendant.kpp@sokolka.bk. policja.gov.pl

4.

Posterunek Policji
w Kuźnicy

ul. Sokólska 20,

16-123 Kuźnica

85 670 41 37

komendant.kpp@sokolka.bk. policja.gov.pl

5.

Posterunek Policji
w Krynkach

ul. Grodzieńska 5,

16-120 Krynki

85 670 41 36

komendant.kpp@sokolka.bk. policja.gov.pl

 

6.

Posterunek Policji
w Janowie

ul. Parkowa 7
16-130 Janów

85 670 41 35

komendant.kpp@sokolka.bk. policja.gov.pl

7.

Posterunek Policji
w Suchowoli

ul. 3 Maja 33
16-150 Suchowola

85 670 41 38

komendant.kpp@sokolka.bk. policja.gov.pl

8.

Zespół Interdyscyplinarny przy OPS
w Sokółce

ul. Wojska Polskiego 7, 16-100 Sokółka

85 711 20 64

 

opssok@op.pl

 

 

 

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

 

 

-   podejmowanie działań
w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie,

 

 

-   inicjowanie działań
w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

9.

Zespół Interdyscyplinarny w Dąbrowie Białostockiej

ul. Solidarności 1,

16-200 Dąbrowa Białostocka

85 712 12 46

85 712 03 63

mops@zetobi.com.pl

10.

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Janów

ul. Parkowa 3,

16-130 Janów

85 721 62 88

 

gops janow@wp.pl

 

11.

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Korycin

ul. Knyszyńska 2a,

16-140 Korycin

85 722 91 91

 

85 722 91 80

gops@korycin.pl

 

12.

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Krynki

ul. Garbarska 16,

16-120 Krynki

 

85 722 85 50

 

gops@krynki.pl

 

13.

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Kuźnica

Plac 1000-lecia Państwa Polskiego,

16-123 Kuźnica B.

85 722-92-99

 

gopskuznica@poczta.onet.pl

 

14.

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Nowy Dwór

ul. Wesoła 2,

16-205 Nowy Dwór

 

085 722 65 49

 

gopsnd@poczta.onet.pl

 

15.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

w Sidrze

ul. Rynek 5,

16-124 Sidra

 

85 722 09 89

 

gopssidra@wp.pl

 

16.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

w Suchowoli

Plac Kościuszki 5,

16-150 Suchowola

85 722 94 17

 

mgops@suchowola.pl

 

17.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

w Szudziałowie

 

ul. Bankowa 1,

16-113 Szudziałowo

85 722 17 94

 

gops@szudzialowo-gmina.pl

 

 

18.

Punkt konsultacyjny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w OPS Sokółce

ul. Wojska Polskiego 7,

16-100 Sokółka

85 711 20 64

www.opssokolka.pl

- grupa wsparcia dla kobiet  doznających przemocy,

- specjalistyczne poradnictwo osobom zagrożonym i doznającym przemocy w rodzinie poprzez psychologa, psychiatrę, prawnika, pedagoga.

19.

Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej
w Kuźnicy

ul. Sidrzańska 2
16-123 Kuźnica

85 722 92 96

fax: 85 722 92 96

gopskuznica@poczta.onet.pl

- udzielanie poradnictwa psychologicznego, prowadzenie konsultacji

20.

Sąd Rejonowy
w Sokółce

 

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 7,
16-100 Sokółka

 

85 711 41 29

sekretariat@sokolka.sr.gov.pl

 -   z zakresu sprawowania wymiaru sprawiedliwości
i ochrony prawnej w obszarze określonym właściwością miejscową i rzeczową,

 

21.

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 7,

16-100 Sokółka

85 711 41 29

kuratorzy@sokolka.sr.gov.pl

-   pouczanie podopiecznych
o prawach i obowiązkach wynikających z orzeczenia sądu oraz sposobie i terminach ich realizacji,

 

- współpraca z rodziną podopiecznego w zakresie oddziaływań profilaktyczno-resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych

 

22.

Prokuratura Rejonowa

w Sokółce

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 7,

16-100 Sokółka

 

 

85 722 99 60

sekretariat.sokolka@bialystok.po.gov.pl

- zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniu prowadzonym przed sądem rejonowym oraz prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych,

23.

Punkt Pomocy Rodzinie- Punkt Interwencji Kryzysowej przy MOPS w Dąbrowie Białostockiej

ul. Solidarności 1,

16-200 Dąbrowa Białostocka

882 129 053

 

 

 

 

85 711 73 46

 

mops@zetobi.com.pl

 

 

 

-  poradnictwo psychologiczne,

 

 

- poradnictwo prawne,

24.

Sokólski Fundusz Lokalny-Ośrodek Wsparcia Rodziny
w Sokółce

Plac Kościuszki 9,

16-100 Sokółka

85 711 57 00

fundacjasfl@gmail.com 

 

-   poradnictwo prawne i rodzinne,

25.

Gminny Punkt Pomocy Rodzinie
w Sokółce

Plac Kościuszki 26,

16-100 Sokółka

784 750 896

-

-   poradnictwo psychologiczne,

-   poradnictwo rodzinne

    (trudności we wzajemnych relacjach, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów).

 


22.05.2018


OGŁOSZENIE 

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szudziałowie poszukuje osoby spełniającej niżej zamieszczone wymagania do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego.
Wymiar czasu pracy 1 etat - umowa o pracę, 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30).
Wymagania:
Wymagane kwalifikacje określone są w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.)
Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:


1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczna,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie.
Mile widziane:
1) prawo jazdy kat. B, własny samochód


Szczegółowe informacje dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szudziałowie ul. Bankowa1 (budynek Urzędu Gminy w Szudziałowie ), niski parter bądź telefonicznie pod numerem 85 7221794.


Dożywianie od 2018r.

 

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Szudziałowie informuje, że pracownicy socjalni przyjmują wnioski o objęcie dożywianiem dzieci w przedszkolu i w szkole.
Pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole, przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 771,00 zł na osobę przy jednoczesnym wystąpieniu powodów udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art.7 ust.2–15 ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba itp.).
Osoby spełniające kryteria i zainteresowane zgłoszeniem dzieci do dożywiania prosimy o niezwłoczne zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Szudziałowie, w godzinach pracy Ośrodka celem pobrania i złożenia stosownych dokumentów.


Osoby składające wniosek winny przedłożyć komplet dokumentów potwierdzających dochody rodziny:
• zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
• decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku pielęgnacyjnego,
• nakaz płatniczy od osób będących posiadaczami gruntów,
• dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników ,
• inne dokumenty potwierdzające dochody rodziny.